Rodo

Polityka prywatności (dane osobowe) oraz plików cookies.

Szanowni Państwo,
mając na uwadze obowiązki administratorów danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujmy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami.     
Ponadto, informuję, co następuje.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Canvia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 17 B, 71-252 Szczecin, adres e-mail: canvia@canvia.pl
Administrator danych osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i wykorzystywania Państwa danych proszę kierować bezpośrednio do Administratora danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane możesz nam udostępnić wysyłając maila lub korzystając z zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego. Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, którą wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy). Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj , że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile nie zostałeś naszym Klientem. 
Jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług Twoje dane przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. Wyrażasz ją zaznaczając odpowiednie pola w przygotowanym przez nas internetowym formularzu. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia Ci usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane.         
                                                                       
Twoje dane mogą  być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

  1. zawarcia i wykonywania umowy lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy z Administratorem -odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą . Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym  oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
  2. wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
  3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, a także budowania relacji i wizerunku – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną Państwa sytuacją sprzeciwu;
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń oraz budowania relacji i wizerunku.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora dążące do zawarcia umowy o Produkt z Bankami zapewniający optymalne zaspokojenie oczekiwań kredytowych Klientów posiadających wymaganą przez te Banki zdolność kredytową, dostawcy narzędzi IT, w szczególności o charakterze bazodanowym oraz hostingu poza infrastrukturą Administratora w związku z koniecznością zabezpieczenia bezpieczeństwa naszej sieci informacyjnej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury teleinformatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na stronę internetową lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowym odbiorcom spoza EOG.
Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i może wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

  Canvia Cars - znajdź swój wymarzony samochód